Algemene voorwaarden

Artikel 1. Gebruikte definities
1.1 De volgende woorden met een hoofdletter hebben in deze algemene verkoopvoorwaarden de
volgende betekenissen:
1.2 Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden
1.3 Klant: de professionele klant die van Lifestyle Brands Producten koopt en eventuele daaraan
verwante diensten afneemt
1.4 Lifestyle Brands: Lifestyle Brands B.V.
1.5 Order: een door de Klant gedaan verzoek om bepaalde Producten te leveren
1.6 Overeenkomst: een tussen Lifestyle Brands en de Klant gesloten raamovereenkomst op
grond waarvan de Klant Orders plaatst
1.7 Portal: de door Lifestyle Brands aangeboden online omgeving waarin de Klant Orders kan
plaatsen
1.8 Producten: de producten in het assortiment van Lifestyle Brands die zij aan de Klant verkoopt
 
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Lifestyle Brands en zijn van toepassing
op alle met Lifestyle Brands gesloten Overeenkomsten en Orders voor de verkoop van de
Producten, ongeacht of een Overeenkomst dan wel een Order is geëindigd.
2.2. De in lid 1 genoemde toepasselijkheid geldt niet alleen voor de eerste met de Klant gesloten
Overeenkomst of Order maar ook voor alle daaropvolgende Overeenkomsten en Orders, ook
als deze Algemene Voorwaarden daarin niet iedere keer van toepassing worden verklaard.
2.3. Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden geldt het bepaalde in artikel 13.1.
2.4. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van
de hand gewezen, tenzij Lifestyle Brands uitdrukkelijk anders met de Klant overeenkomt.
 
Artikel 3. Aanbiedingen, prijzen en prijswijzigingen
3.1. In offertes, brochures, prijslijsten, de Portal en andere uitingen van Lifestyle Brands
opgenomen specificaties van de Producten en daarmee samenhangende diensten, zoals de
prijs en productkenmerken van de Producten zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij
uitdrukkelijk anders daarin is aangegeven. De specificaties zoals de prijs en de
productkenmerken waaronder Lifestyle Brands van de Producten levert zijn degene die
worden weergegeven op de door Lifestyle Brands bevestigde Order, dan wel degene die op
dat moment bij Lifestyle Brands golden.
3.2. Het assortiment van de Producten kan veranderen. De Klant kan geen aanspraak maken op
levering van Producten die uit het assortiment worden gehaald, met uitzondering van
Producten in een Order die Lifestyle Brands heeft bevestigd en niet heeft geannuleerd.
3.3. De prijzen voor de Producten worden exclusief toepasselijke BTW en exclusief vervoers- en
overige kosten weergegeven. Lifestyle Brands zal eventuele bijkomende kosten aan de Klant
communiceren. Voor Orders tot een waarde van € 450,- exclusief BTW wordt een bedrag van
€ 40,- aan vervoerskosten, dan wel de op dat moment geldende vervoerskosten, in rekening
gebracht, voor Orders met een waarde boven € 450,- exclusief BTW worden geen
vervoerskosten in rekening gebracht.
3.4. Als Lifestyle Brands de Klant korting geeft, geldt dat uitsluitend voor de betreffende Order en
niet voor opvolgende Orders tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Klant is
overeengekomen.
 
Artikel 4. Orders, orderbevestigingen
4.1. Orders kunnen los worden geplaatst of op basis van een Overeenkomst. De Klant kan een
Order plaatsen op de door Lifestyle Brands aangegeven wijze, waaronder
via de Portal als Lifestyle Brands de Klant daar toegang toe geeft of via Electronic Data
Interchange (EDI).
4.2. Lifestyle Brands kan een maximum stellen op het aantal te bestellen Producten per Order.
4.3. Een Order is pas bindend voor Lifestyle Brands wanneer zij deze schriftelijk heeft bevestigd
dan wel wanneer zij daar feitelijk uitvoering aan geeft, in het laatste geval wordt Lifestyle
Brands geacht de Order te hebben bevestigd. Bij verschil tussen de Order en de
orderbevestiging moet de Klant vóór uitvoering van de Order schriftelijk bezwaar maken. Bij
gebreke daarvan geldt de orderbevestiging.
4.4. Lifestyle Brands behoudt zich het recht voor een bevestigde Order te annuleren.
4.5. Wijzigingen in bevestigde Orders zijn alleen bindend voor Lifestyle Brands nadat zij ze
schriftelijk heeft goedgekeurd. Eventuele hogere kosten in verband met een wijziging van de
Order kan Lifestyle Brands aan de Klant in rekening brengen.
4.6. Bevestigde Orders krijgen een ordernummer. De Klant dient dit nummer te gebruiken in
opvolgende correspondentie over de Order.
4.7. Lifestyle Brands heeft altijd het recht een Order zonder opgave van reden te weigeren en/of
deze niet te bevestigen en/of voorwaarden te stellen voordat zij een Order accepteert en zij is,
onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, niet op enige wijze
aansprakelijk voor door de Klant in verband met een dergelijke weigering dan wel nietbevestiging
geleden schade.
4.8. Lifestyle Brands behoudt zich het recht voor Orders in delen te leveren en daar afzonderlijke
facturen voor in rekening te brengen.
4.9. Eenmaal door Lifestyle Brands bevestigde Orders voor speciaal voor de Klant ontwikkelde
Producten en voor Producten die al door Lifestyle Brands geleverd zijn, kunnen niet door de
Klant worden geannuleerd. Bevestigde Orders voor Producten uit het standaard assortiment
kunnen uiterlijk tot de dag voor de dag van levering door de Klant worden geannuleerd maar
Lifestyle Brands is in dat geval gerechtigd de door haar gemaakte kosten en schade aan de
Klant in rekening te brengen, met een minimum van 20% van de waarde van de Order.
4.10. Bij speciaal voor de Klant ontwikkelde Producten geldt dat Lifestyle Brands dit doet op basis
van de informatie die de Klant verstrekt; de gevolgen van onjuistheden of onvolledigheden
daarin komen voor rekening van de Klant. Lifestyle Brands behoudt zich het recht voor om
nadere voorwaarden te stellen voordat zij het Product in productie neemt, zoals het schriftelijk
goedkeuren van een model. Modellen worden echter slechts bij wijze van aanduiding verstrekt
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
4.11. Lifestyle Brands behoudt zich het recht voor om van Klanten met grote Orders regelmatig
geactualiseerde “forecasts” te vragen met daarin de Producten en aantallen die de Klant
gedurende het jaar denkt te gaan bestellen. Dit in verband met het plannen van de productie.
 
Artikel 5. Facturatie, betalingsvoorwaarden
5.1. Lifestyle Brands is gerechtigd om als voorwaarde voor de bevestiging of (verdere) uitvoering
van een Order te stellen dat (i) het bedrag van de Order, al dan niet deels, vooruit wordt
betaald, (ii) een of meer openstaande facturen eerst door de Klant worden voldaan, (iii) de
Klant een vorm van zekerheid stelt en/of (iv) na onderzoek door of in opdracht van Lifestyle
Brands, waaraan de Klant de redelijkerwijs aan haar verzochte medewerking dient te
verlenen, blijkt dat de Klant voldoende kredietwaardig is.
5.2. Gefactureerde bedragen worden vermeerderd met toepasselijke percentage omzetbelasting
en andere toepasselijke belastingen, heffingen en kosten.
5.3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de Klant facturen vooruit te betalen, op de
wijze zoals aangegeven door Lifestyle Brands.
5.4. Indien de Klant achteraf betaalt dient zij de factuur voor een geleverde Order binnen 14
kalenderdagen zonder korting of verrekening te betalen. Indien de Klant niet betaalt binnen de
betalingstermijn is zij zonder nadere aanmaning in verzuim, ongeacht of de niet-betaling aan
haar kan worden toegerekend. Lifestyle Brands is dan gerechtigd de factuur te vermeerderen
met een rente van 3% per maand, dan wel de toepasselijke wettelijke handelsrente die op dat
moment geldt, tot de dag van algehele betaling.
5.5. Bij niet tijdige betaling komen voorts alle redelijke door Lifestyle Brands gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Klant, met een
minimum van 10% van de factuurwaarde.
5.6. In geval van niet-betaling van een factuur, liquidatie van de Klant, aanvraag dan wel verlening
van surseance van betaling, of aanvraag dan wel verlening van faillissement van de Klant zijn
alle vorderingen van Lifestyle Brands op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
5.7. Lifestyle Brands heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Lifestyle Brands kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
5.8. Het bepaalde in dit artikel ten aanzien van de rechten en plichten bij niet-tijdige betaling doet
niet af aan de wettelijke rechten die Lifestyle Brands in dat geval heeft, waaronder het recht
op opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst en/of een Order.
 
Artikel 6. Levering, vervoer
6.1. Opgegeven levertermijnen zijn niet fataal tenzij Lifestyle Brands uitdrukkelijk anders schriftelijk
heeft aangegeven.
6.2. Bij overschrijding van een levertijd zal Lifestyle Brands zich er voor inspannen tijdig contact te
nemen met de Klant om een nieuwe levertijd op te geven.
6.3. Lifestyle Brands is in alle gevallen pas in verzuim nadat zij een schriftelijke ingebrekestelling
van de Klant heeft ontvangen, waarin de Klant Lifestyle Brands een - gezien de
omstandigheden - redelijke termijn, die minimaal gelijk is aan de eerste levertermijn, geeft om
alsnog te leveren en Lifestyle Brands niet binnen die redelijke termijn alsnog levert.
6.4. Aflevering geschiedt ter plaatse van het magazijn van Lifestyle Brands en Lifestyle Brands
draagt zorg voor het transport en de keuze daarvan, zulks tenzij uitdrukkelijk anders met de
Klant is overeengekomen.
6.5. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Klant is overeengekomen gaat het risico van de
Producten over op de Klant zodra de Producten zich vanaf het magazijn van Lifestyle Brands
bevinden in het eerste transportmiddel waarmee de Producten naar het door de Klant
opgegeven adres worden getransporteerd. Dit geldt ook wanneer Lifestyle Brands voor het
transport zorg draagt en ook voor Producten die later worden vervangen.
6.6. Indien afzonderlijke leveringsvoorwaarden overeen worden gekomen op de aflevering van de
Producten gaat bij tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden
het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden voor.
6.7. Bij afleveringen buiten Nederland is de Klant altijd verantwoordelijk voor het voldoen aan de
formaliteiten en betalen van eventuele kosten voor het invoeren van de Producten in dat
andere land.
6.8. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen levert de Klant de Producten uitsluitend aan
eindgebruikers (consumenten).
 
Artikel 7. Inspecties, gebreken en “recalls”
7.1. De Klant dient de verpakkingen van de geleverde Producten bij ontvangst te inspecteren op
zichtbare gebreken en geconstateerde gebreken op de vrachtbrief te noteren.
7.2. De Klant dient de geleverde Producten bij ontvangst te inspecteren op eventuele zichtbare
gebreken. Als de Klant niet binnen vijf dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan
Lifestyle Brands te kennen geeft dat er zichtbare gebreken zijn, wordt de lading geacht door
de Klant te zijn geaccepteerd. In het geval dat de Klant wel zichtbare gebreken heeft
geconstateerd en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan Lifestyle Brands
meldt, dan dient de Klant de instructies van Lifestyle Brands op te volgen en op verzoek
bewijs te verstrekken van de geconstateerde gebreken. Lifestyle Brands behoudt zich het
recht voor de betreffende Producten te inspecteren. Als Lifestyle Brands naar eigen inzicht
constateert dat er inderdaad zichtbare gebreken zijn die aan Lifestyle Brands toe te rekenen
zijn, dan zal zij naar eigen keuze de Producten herstellen of nieuwe Producten leveren dan
wel de betreffende Producten crediteren. Als Lifestyle Brands vaststelt dat de zichtbare
gebreken zijn toe te rekenen aan de Klant, de vervoerder dan wel aan een andere derde
(bijvoorbeeld de consument) dan brengt Lifestyle Brands de Klant hier van op de hoogte en
dient de Klant de gevolgen van het gebrek zelf te dragen respectievelijk de vervoerder of de
derde zelf aan te spreken.
7.3. Niet-zichtbare gebreken dient de Klant op straffe van verval van rechten zo spoedig mogelijk
en uiterlijk binnen één maand na het moment waarop het gebrek is ontdekt althans het
moment waarop de Klant dat had moeten ontdekken schriftelijk te melden aan Lifestyle
Brands. Na melding door de Klant dient zij de instructies van Lifestyle Brands op te volgen en
op verzoek bewijs te verstrekken van de geconstateerde gebreken. Lifestyle Brands behoudt
zich het recht voor de betreffende Producten te inspecteren. Als Lifestyle Brands naar eigen
inzicht constateert dat er inderdaad niet-zichtbare gebreken zijn die aan Lifestyle Brands zijn
toe te rekenen, dan zal Lifestyle Brands naar eigen keuze de Producten herstellen of nieuwe
Producten leveren dan wel de betreffende Producten crediteren. Als Lifestyle Brands vaststelt
dat de niet-zichtbare gebreken zijn toe te rekenen aan de Klant, de vervoerder, of aan een
andere derde (bijvoorbeeld een consument) dan brengt Lifestyle Brands de Klant hier van op
de hoogte en dient de Klant de gevolgen van het gebrek zelf te dragen respectievelijk de
vervoerder of de derde zelf aan te spreken. Als de Klant niet uiterlijk binnen tien weken na
ontvangst van de Producten schriftelijk te kennen geeft dat er niet-zichtbare gebreken zijn,
wordt de lading geacht door de Klant te zijn geaccepteerd.
7.4. In ieder geval in de volgende gevallen worden gebreken niet aangemerkt als gebreken die
aanLifestyleBrands kunnen worden toegerekend:
 1. het gebrek is het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het Product door de Klant of door een andere derde (zoals de consument); onder “onjuist gebruik” wordt ook verstaan door de Klant of een dergelijke derde gemaakte aanpassingen aan het Product;
 1. het gebrek is het gevolg van omstandigheden die buiten het Product zelf liggen en die zich niet voordeden toen de Producten in de macht van Lifestyle Brands waren, zoals bijvoorbeeld verkleuring door de zon of schade door vocht;
 1. het gebrek niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het Product.
7.5. Vorderingen in verband met de stelling dat het geleverde Product niet voldoet aan de
overeenkomst verjaren in ieder geval binnen één jaar na de hiervoor bedoelde
kennisgevingen door de Klant.
7.6. Voor (op)nieuw geleverde Producten gelden de bovengenoemde inspectietermijnen en
klachttermijnen ook.
7.7. In het geval dat bepaalde Producten moeten worden teruggeroepen uit de markt zal de Klant
de door Lifestyle Brands verzochte medewerking verlenen. Deze medewerking kan onder
meer inhouden het informeren van de eigen klanten, het terughalen van de Producten en het
retourneren van de Producten aan Lifestyle Brands. Lifestyle Brands zal de teruggehaalde
Producten crediteren.
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Lifestyle Brands geleverde Producten en andere zaken, daaronder mede begrepen
monsters, ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden e.d., blijven eigendom
van Lifestyle Brands totdat de Klant de prijs voor die Producten en andere zaken, de kosten
voor eventuele ten behoeve van de Klant in verband met die Producten en andere zaken
verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede vorderingen wegens tekortkomen in de
nakoming van de Overeenkomst met de Klant, waaronder mede begrepen rente en kosten en
eventuele boetes, heeft voldaan.
8.2. Het in lid 1 genoemde eigendomsvoorbehoud vervalt niet door het enkele feit dat Lifestyle
Brands op enig moment geen vordering meer op de Klant heeft.
8.3. De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en andere
zaken zorgvuldig te behandelen en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen
schade, waaronder mede begrepen het volledig verloren gaan van de Producten en zaken en
diefstal daarvan, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Lifestyle Brands ter
inzage te geven. De Klant draagt de vorderingen die zij op de verzekeraar heeft uit hoofde van
schade aan de Producten en andere zaken hierbij voorbaat over aan Lifestyle Brands.
8.4. Door Lifestyle Brands geleverde Producten en zaken, die krachtens het in lid 1 bepaalde
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening door de Klant worden doorverkocht. Voor zover toegestaan door de wet is
dat echter onder de voorwaarde dat de Klant de opbrengsten van de doorverkoop vooraf aan
Lifestyle Brands voldoet, dan wel deze opbrengsten reserveert voor het voldoen van de bij
Lifestyle Brands openstaande bedragen. Indien de Klant de opbrengst niet vooraf voldoet,
verkrijgt Lifestyle Brands een stil pandrecht op de vorderingen tot betaling van de
doorverkochte Producten.
8.5. De Klant dient (i) de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en andere zaken
afgescheiden te houden van andere zaken gedurende de periode dat dit in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening mogelijk is en dient (ii) (intellectuele) eigendomsmarkeringen van
de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en andere zaken niet te verwijderen
en/of te overplakken.
8.6. In het geval dat een onder het eigendomsvoorbehoud geleverd Product of andere door
Lifestyle Brands geleverde zaak onderdeel gaat uitmaken van een andere zaak, wordt die
andere zaak, zulks voor zover toegestaan door de wet, eigendom van Lifestyle Brands en zijn
daarop de bepalingen van dit artikel onverkort van toepassing. Voor zover het voorgaande
niet is toegestaan door de wet verkrijgt Lifestyle Brands een stil pandrecht op die nieuwe
zaak.
8.7. De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten en overige
door Lifestyle Brands geleverde zaken te verpanden noch deze op enige andere wijze te
bezwaren. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten en andere zaken mogen
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.8. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en/of
de andere zaken, dan wel rechten daarop wil vestigen en/of wil doen gelden, is de Klant
verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is Lifestyle Brands daarvan op de hoogte te stellen.
8.9. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Lifestyle Brands, is Lifestyle Brands
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en andere zaken terug te
nemen bij (i) niet-tijdige betaling door de Klant, (ii) wanneer voorzienbaar is dat de Klant niet
aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, (iii) wanneer op de Producten en andere zaken
beslag wordt gelegd, (iv) wanneer op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant
beslag wordt gelegd (v) wanneer de Klant surseance van betaling aanvraagt dan wel dat haar
wordt verleend (vi) wanneer het faillissement van de Klant wordt aangevraagd of
uitgesproken.
8.10. Iedere Overeenkomst en/of Order op grond waarvan de Producten en andere zaken zijn
geleverd wordt na terugname door Lifestyle Brands geacht te zijn ontbonden; Lifestyle Brands
kan de teruggenomen Producten en andere zaken alsdan aan een ander verkopen. De Klant
dient eventuele waardevermindering door beschadiging, verkleuring en/of “ouderdom” van de
Producten en/of andere zaken aan de Klant te vergoeden.
8.11. In het geval dat Lifestyle Brands de in dit artikel omschreven rechten uit oefent zal de Klant de
door Lifestyle Brands verzochte medewerking verlenen en voorts geeft de Klant reeds nu
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en volmacht aan Lifestyle Brands of een
door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Lifestyle Brands zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.
8.12. Tot zekerheid van voldoening van andere vorderingen van Lifestyle Brands op de Klant dan
genoemd in lid 1 van dit artikel, behoudt Lifestyle Brands een stil pandrecht voor op de aan de
Klant geleverde Producten en andere zaken. Voor zover het in lid 1 genoemde
eigendomsvoorbehoud niet (langer) geldig is of bestaat, behoudt Lifestyle Brands een stil
pandrecht voor op de Producten en zaken, op de in lid 3 genoemde vorderingen op de
verzekeraar wegens schade aan de Producten en/of andere zaken.
8.13. De Klant zal op eerste verzoek van Lifestyle Brands meewerken aan het verder formaliseren
van in dit artikel genoemde pandrechten en overdracht van vorderingsrechten.
8.14. Dit artikel doet geen afbreuk aan de overige rechten van Lifestyle Brands bij niet-tijdige
betaling door de Klant, zoals het recht van reclame.
 
Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt
merkrechten, modelrechten en auteursrechten met betrekking tot de Producten blijven te allen
tijde bij Lifestyle Brands, dan wel haar licentiegevers berusten. Voor speciaal voor een Klant
gemaakte Producten kunnen Lifestyle Brands en de Klant schriftelijk afwijkende afspraken
maken.
9.2. Als de Klant enige door de intellectuele eigendomsrechten van Lifestyle Brands beschermde
“objecten” wil gebruiken in uitingen, bijvoorbeeld (al dan niet bewegende) afbeeldingen van de
Producten, advertentiemateriaal van Lifestyle Brands of de merknaam of het logo van de
Producten, dient de Klant deze uitingen eerst ter goedkeuring aan Lifestyle Brands voor te
leggen. Lifestyle Brands kan te allen tijde publicatie weigeren dan wel wijzigingen verzoeken
voordat tot publicatie kan worden overgegaan. Na goedkeuring verkrijgt de Klant een licentie
op dergelijke intellectuele eigendomsrechten, welke licentie Lifestyle Brands weer in kan
trekken bij het beëindigen van de relatie met de Klant, om welke reden dan ook. Na intrekking
dient de Klant het gebruik te staken en voor zover mogelijk dient zij publicaties op verzoek van
Lifestyle Brands te vernietigen.
9.3. De Klant dient inbreuken door derden op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan Lifestyle Brands te melden nadat de Klant daar
mee bekend is geworden. Als de derde een afnemer van de Klant is zal de Klant de
redelijkerwijs door Lifestyle Brands verzochte medewerking verlenen aan het beëindigen van
de inbreuk, al dan niet in rechte.
9.4. De Klant zal zich onthouden van enige handeling of omissie die nadelig kan zijn voor de in lid
1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Daaronder valt zonder beperking het namaken
van de Producten, het op eigen naam registreren van enig recht dat met de Producten
verband houdt, het verlenen van licenties op de intellectuele eigendomsrechten zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Lifestyle Brands, het doorverkopen van de
Producten aan niet-consumenten die niet geautoriseerde wederverkopers zijn tenzij anders
met Lifestyle Brands is overeengekomen, het zonder toestemming van Lifestyle Brands
publiceren van uitingen met betrekking tot de Producten.
9.5. Als de Klant inbreuk maakt op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten, is dit
tevens een toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst met Lifestyle Brands.
 
Artikel 10. Geheimhouding en publicaties
10.1. De Klant zal geheimhouding betrachten met betrekking tot informatie die afkomstig is van
Lifestyle Brands en die als vertrouwelijk is gemarkeerd of waarvan de Klant redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is.
10.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie:
 1. die van algemene bekendheid of openbare toegankelijkheid is, respectievelijk wordt, en deze bekendheid of toegankelijkheid niet het gevolg is van een schending van een geheimhoudingsplicht;
 1. die uit eigen ontwikkeling door de Klant wordt verkregen zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de door Lifestyle Brands verstrekte vertrouwelijke informatie;
 1. die wordt openbaar gemaakt op grond van en in overeenstemming met een wettelijke verplichting, mits de Klant de Lifestyle Brands zo spoedig mogelijk van een zodanige verplichting op de hoogte heeft gesteld en Lifestyle Brands de mogelijkheid heeft gegeven openbaarmaking te voorkomen.
10.3. Publieke mededelingen met betrekking tot (de samenwerking met) Lifestyle Brands dient de
Klant altijd eerst voor te leggen aan Lifestyle Brands. Lifestyle Brands kan te allen tijde
publicatie weigeren dan wel wijzigingen verzoeken voordat tot publicatie kan worden
overgegaan.
10.4. Op verzoek van Lifestyle Brands dient de Klant vertrouwelijke informatie aan Lifestyle Brands
terug te zenden en/of (elektronische) kopieën te vernietigen.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Bij gebreken in een Product gaat de aansprakelijkheid van Lifestyle Brands wegens nonconformiteit
niet verder dan hetgeen is uiteengezet in artikel 7.
11.2. Lifestyle Brands is uitsluitend aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door
werknemers belast met de bedrijfsleiding van Lifestyle Brands.
11.3. Indien Lifestyle Brands aansprakelijk kan worden gehouden voor schade wegens een
toerekenbare tekortkoming – anders dan schade die het gevolg is van een gebrek in het
Product – of anderszins, is Lifestyle Brands uitsluitend aansprakelijk voor de volgende
schade:
 1. de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
 2. de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
11.4. Bovendien is de aansprakelijkheid van Lifestyle Brands te allen tijde beperkt tot het bedrag
van de Order waar de schade uit voortvloeit, dan wel de schade die de verzekeraar van
Lifestyle Brands dekt en uitkeert, welk bedrag lager is.
11.5. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is de aansprakelijkheid van Lifestyle Brands voor
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade
verband houdende met het gebruik van door de Klant aan Lifestyle Brands voorgeschreven
zaken, materialen of vervoersmiddelen van derden, schade verband houdende met het
handelen en/of nalaten van door Lifestyle Brands ingeschakelde derden en schade verband
houdende met de inschakeling van door de Klant aan Lifestyle Brands voorgeschreven
toeleveranciers te allen tijde uitgesloten.
11.6. Indien de Klant door een consument wordt aangesproken op grond van
productaansprakelijkheid in verband met een Product, dient de Klant Lifestyle Brands
onmiddellijk na kennisname van die aanspraak op de hoogte te brengen. Lifestyle Brands zal
de aanspraak onderzoeken en de Klant laten weten of deze het gevolg is van een gebrek in
het Product dat aan Lifestyle Brands, of haar producent op grond van artikel 6:185 e.v. BW
kan worden toegerekend en door Lifestyle Brands of haar producent dient te worden
gedragen, dan wel of deze aanspraak het gevolg is van een omstandigheid die niet aan
Lifestyle Brands dan wel haar producent kan worden toegerekend en door de Klant dan wel
de consument dient te worden gedragen (bijvoorbeeld omdat het schade aan een zaak betreft
die minder bedraagt dan het “franchisebedrag” zoals bedoeld in artikel 6:190 BW).
11.7. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen onvoorzienbare fabricageproblemen,
vervoersproblemen, gebrek aan grondstoffen, tekortkomingen door of overmacht van
toeleveranciers en/of van onderaannemers, werkstakingen, werkonderbreking, ziekte van
personeel, overheidshandelen en onvoorzienbare gewijzigde wet- en/of regelgeving.
11.8. Lifestyle Brands is gerechtigd het bepaalde in dit artikel tegen te werpen aan derden die op
enige wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of een Order.
11.9. De Klant vrijwaart en stelt Lifestyle Brands schadeloos voor aanspraken van derden,
waaronder mede begrepen kosten voor juridische bijstand, die zijn toe te rekenen aan de
Klant, daaronder mede begrepen het handelen en/of nalaten van werknemers alsmede
onderaannemers van de Klant.
 
Artikel 12. Duur en beëindiging
12.1. Een Overeenkomst tussen Lifestyle Brands en de Klant wordt voor onbepaalde duur
aangegaan, tenzij anders overeengekomen. Een Order eindigt door voldoening van het
factuurbedrag voor de daaronder geleverde Producten.
12.2. Lifestyle Brands is gerechtigd een Overeenkomst en/of één of meer Orders zonder
gerechtelijke tussenkomst naar haar keuze te ontbinden dan wel op te zeggen, zonder daarbij
gehouden te zijn tot enige schadevergoeding en onverminderd haar rechten zoals
omschreven in deze Algemene Voorwaarden en haar rechten op grond van de wet, in het
geval dat:
 1. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd;
 2. de Klant haar bedrijfsvoering (nagenoeg) geheel staakt;
 3. het faillissement van de Klant wordt aangevraagd dan wel het faillissement van de Klant wordt uitgesproken;
 1. de Klant surseance van betaling aanvraagt, dan wel haar dit wordt verleend;
 2. de beslissende zeggenschap in de Klant wordt overgenomen door een andere partij die direct dan wel indirect als concurrent vanLifestyleBrands kan worden aangemerkt;
 1. er sprake is van omstandigheden aan de zijde van de Klant die niet een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, Order en/of deze Algemene Voorwaarden vormen maar waardoor in redelijkheid niet van Lifestyle Brands kan worden verwacht dat zij deze laat voortduren.
12.3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is heeft Lifestyle Brands het recht deze
tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Lopende Orders zullen, behoudens annulering op grond van artikel 4.4, door Lifestyle Brands
worden uitgevoerd.
12.4. Bij het eindigen van de Overeenkomst en/of Order(s) worden alle openstaande bedragen
onmiddellijk opeisbaar.
12.5. Bij het eindigen van de Overeenkomst en/of Order(s), heeft Lifestyle Brands naar eigen keuze
het recht de nog niet betaalde Producten als haar eigendom terug te nemen en/of reeds
betaalde Producten van de Klant terug te vorderen tegen creditering van die Producten met
aftrek van waardevermindering wegens beschadiging, verkleuring en/of “ouderdom”, zulks
onverminderd de overige rechten die Lifestyle Brands op grond van deze Algemene
Voorwaarden en op grond van de wet bij het eindigen van de Overeenkomst en/of Order
heeft.
 
Artikel 13. Algemene bepalingen
13.1. Lifestyle Brands behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Zij
zal alsdan een nieuw exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant verstrekken.
De Algemene Voorwaarden gelden daarna voor alle Orders die worden geplaatst. Indien de
Overeenkomst een duurovereenkomst is, heeft de Klant tien werkdagen na kennisgeving van
de nieuwe Algemene Voorwaarden de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen bij
gebreke waarvan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
13.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst en/of een Order gaat bij
tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en/of een Order en deze Algemene Voorwaarden
het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden voor.
13.3. Als Lifestyle Brands op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer
bepalingen uit de Overeenkomst, Order en/of deze Algemene Voorwaarden, heeft dit niet tot
gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te
kennen dat het aan de Klant is toegestaan één of meerdere andere bepalingen niet na te
komen.
13.4. De nietigheid, vernietigbaarheid dan wel andere niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de
Overeenkomst, een Order en/of deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de
rechtskracht van de overige bepalingen uit de Overeenkomst, Order en/of Algemene
Voorwaarden. Lifestyle Brands zal binnen redelijke termijn voorzien in een nieuwe bepaling
met rechtskracht die de oorspronkelijke bedoeling zo veel mogelijk benadert.
13.5. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts door middel van schriftelijke overeenstemming
tussen Lifestyle Brands en de Klant worden afgeweken.
13.6. Waar in deze Algemene Voorwaarden “schriftelijk” staat wordt daarmee ook bedoeld per
email. Bij berichten die Lifestyle aan de Klant stuurt geldt dat deze als door de Klant
ontvangen worden aangemerkt als zij het bericht aan het door de Klant opgegeven e-mail
adres heeft verstuurd en er geen “failure notice” is teruggekomen.
 
Artikel 14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1. Op de Overeenkomst, Order en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, zulks echter met uitsluiting van het internationaal privaatrecht.
14.2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
14.3. De rechtbank Amsterdam is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van
geschillen die tussen Lifestyle Brands en de Klant mochten ontstaan.
 
 
Uitingen met het merk Blond-Amsterdam
‐ Het logo van Blond-Amsterdam moet altijd in full colour worden afgebeeld.
‐ De merknaam Blond-Amsterdam moet altijd voluit worden geschreven.
‐ Lifestyle Brands BV moet ten aanzien van iedere communicatie eerst
goedkeuring hebben verleend, voordat deze kan worden verspreid.
‐ Foto’s moeten vooraf door Lifestyle Brands BV worden goedgekeurd (ook
kunt u een aanvraag doen voor het gebruiken van goedgekeurde foto’s
door Lifestyle Brands BV).
 
Algemene voorschriften
Blond-Amsterdam heeft verschillende collecties, deze moeten correct worden
benoemd:
‐ Even Bijkletsen
‐ Delfts Blond
‐ Blondelicious
‐ I love Holland
‐ From Asia with Love
‐ Sweet Blond
‐ Blond Specials
‐ A cup of Blond
‐ Teacards
‐ Blond Bodycare
‐ Little Blond
Blond-Amsterdam producten mogen niet worden aangeboden buiten uw eigen
(web)winkel. Het is dus niet toegestaan om Blond-Amsterdam producten op
bijvoorbeeld diverse (buitenlandse) marktplaatsen aan te bieden.
Wanneer u met een Blond-Amsterdam product een promotionele activiteit
overweegt, moet dit altijd vooraf afgestemd worden met Lifestyle Brands BV.
 
Service
Lifestyle Brands BV vindt een goede service zeer belangrijk.
U bent als Blond-Amsterdam partner verantwoordelijk voor een goede
afhandeling van vragen en klachten van consumenten.
Wanneer afbreuk wordt gedaan aan een goede service (zoals onder andere
klachten over breuk, lange levertijden, afhandeling van vragen etc.), heeft Lifestyle
Brands BV ten alle tijden het recht om de verkoop via uw (web)winkel stop te
zetten.
Lifestyle Brands BV zal het serviceniveau op gezette tijden controleren
(bijvoorbeeld door een bezoek aan uw winkel te brengen of door het plaatsen van
een bestelling).